Ondernemingsraad en topinkomens

Ook de afgelopen tijd is er weer veel te doen geweest over de topinkomens in Nederland. Zo bleek in september 2016 b.v. dat de topsalarissen in het bedrijfsleven in 2015 met gemiddeld 4,25% gestegen zijn terwijl het inkomen van een gemiddelde werknemer in 2015 slechts met 1,4 % gestegen is. Minister Dijsselbloem van Financiën riep het bedrijfsleven wel op om stijging van topinkomens te matigen maar of dat veel effect zal hebben is maar de vraag. Minister Asscher van Sociale Zaken (en fractievoorzitter van de PvdA na de laatste verkiezingen) heeft inmiddels een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de invloed van de ondernemingsraad op de topinkomens te vergroten.

Eerder al werd in de WOR opgenomen dat de ondernemingsraad jaarlijks geïnformeerd moet worden over "de hoogte en de inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen" (art. 31d lid 1). In lid 2 is bovendien vastgelegd dat de OR moet worden geïnformeerd over "de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het bestuur" en het "totaal van de vergoedingen" die de RvC of RvT krijgt. Deze informatieplicht geldt overigens alleen voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers. Minister Asscher wil de informatieplicht in zijn wetsvoorstel aanscherpen door in artikel 23 (dat handelt over het overleg tussen OR en Bestuurder) ook de verplichting op te nemen om over deze informatie te overleggen.

Het voorstel luidt: "In artikel 23, tweede lid, wordt na de eerste zin ingevoegd: In ondernemingen waarin in de regel ten minste 100 personen werkzaam zijn, worden ten minste eenmaal per jaar in de overlegvergadering in ieder geval besproken de hoogte en de inhoud van de in artikel 31d, eerste en tweede lid, bedoelde arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken, en de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep van de in de onderneming werkzame personen." De minister signaleert namelijk dat het voor veel ondernemingsraden moeilijk is om dit onderwerp aan te kaarten. Door de bespreking nu verplicht te stellen hoopt hij die schroom weg te nemen. Het wetsvoorstel voorziet niet in verdere bevoegdheden voor de ondernemingsraad.

Het wetsvoorstel ligt nog steeds bij de Tweede Kamer en is daar controversieel verklaard, d.w.z. dat de behandeling pas verder gaat als er een nieuwe regering is aangetreden. In de Tweede Kamer zijn ook enkele moties ingediend om de OR wèl meer bevoegdheden te geven. Daarna moet het ook nog door de Eerste Kamer behandeld worden dus het zal nog wel even duren voor het van kracht zal worden (als het tenminste aangenomen wordt). We houden u op de hoogte.