Duidelijker positie OR bij pensioenen

Staatssecretaris Klijnsma wil de positie van ondernemingsraden bij pensioenregelingen verduidelijken. Een advies daartoe van de SER heeft ze overgenomen en gaat ze begin 2015 in de vorm van een wijziging van de WOR bij het Parlement indienen. De kern is dat een aantal twijfelgevallen en complicaties worden opgelost. Denk daarbij b.v. aan het feit dat de WOR nu instemmingsrecht op een pensioenverzekering geeft maar dat lang niet iedere pensioenregeling ook een pensioenverzekering is. Andere complicaties ontstaan nu doordat de positie van de OR in verschillende wetten is geregeld (niet alleen de WOR maar ook b.v. ook de Pensioenwet).

De belangrijkste wijziging die de SER voorstelt (en de Staatssecretaris nu dus overneemt) is de wijziging van lid 1-a van artikel 27 uit de WOR: de zinsnede over pensioenen zou moeten gaan luiden: "regelingen met betrekking tot een pensioenovereenkomst". Daarmee valt in principe iedere regeling op het gebied van pensioenen onder het instemmingsrecht, ongeacht of dit een verzekering, een ondernemingsspensioenfonds of wat dan ook is. Let wel, artikel 25 lid 3 blijft gewoon van kracht zodat bedrijfstakpensioenregeingen die per CAO verplicht zijn buiten het instemmingsrecht vallen!

De SER wil ook voorkomen dat er een nieuw hiaat in de bevoegdheden van de OR ontstaat doordat een ondernemer zijn bevoegdheid tot het vaststellen van een pensioenregeling overdraagt aan een pensioenbestuur. Dat gebeurt dan door in de toelichting op te nemen dat een besluit van zo'n bestuur (dat van invloed is op de pensioenregeling) 'toegerekend' wordt aan de bestuurder van de onderneming. M.a.w. de ondernemer moet dan zorgen dat het toch eerst ter instemming aan de OR wordt voorgelegd.

Een andere onduidelijkheid in de huidige situatie is het onderscheid dat gemaakt wordt tussen pensioenregeling (mèt instemmingsrecht OR) en uitvoeringsovereenkomst (geen rol voor de OR). Geconstateerd wordt dat uitvoeringsovereenkomsten soms ook een materieel effect hebben op de pensioenregeling. Daarin is b.v. geregeld hoe de premies worden bepaald of hoe het indexatiebeleid er uit ziet (of wel: wanneer kan de uitkering worden verhoogd met een inflatiecorrectie?). De SER stelt voor dit op te lossen door enerzijds bij de informatierechten van de OR op te nemen dat de OR geïnformeerd moet worden over wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst. Anderzijds wordt vastgesteld dat wijzigingen van een uitvoeringsovereenkomst die effect hebben op de pensioenregeling onder het instemmingsrecht vallen en dus aan de OR ter instemming zullen worden voorgelegd.

Zodra de tekst van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer is ingediend zullen we in samenwerking met onze pensioendeskundige Wiebe de Haan van het bureau Pensioenconsult een themamiddag over de positie van de ondernemingsraad bij pensioenregelingen organiseren. Dat zou volgens de planning van de Staatssecretaris begin 2015 moeten zijn.

Voor meer informatie over de plannen verwijzen we graag naar de SER.