Huis voor Klokkenluiders

Klokkenluiders zijn van groot belang voor organisaties en samenleving. Sommige misstanden komen alleen aan het licht als ze van binnenuit een organisatie gemeld worden. Klokkenluiden is echter beslist geen pretje: er gelden vele regels voor en menig klokkenluider komt als gevolg van zijn actie zwaar in de problemen. Om daar enige verbetering in te brengen heeft het Parlement nu de 'Wet Huis voor Klokkenluiders' aangenomen. Deze wet moet de meldmogelijkheden èn de bescherming van klokkenluiders verbeteren. Deze wet is 1 juli 2016 van kracht geworden. De belangrijkste punten uit de wet:

  1. Melden van mogelijke misstanden moet makkelijker worden doordat iedere organisatie met meer dan 50 werknemers een eigen meldprocedure moet vaststellen, met instemming van de OR. Een modelregeling daarvoor is al beschikbaar.
  2. Klokkenluiders worden beter beschermd doordat benadeling nu wettelijk verboden is.
  3. Er komt een Huis voor Klokkenluiders met twee afdelingen:
    1. een afdeling advies die iedereen die een vermoeden van een misstand heeft 'vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis informatie, advies en ondersteuning' zal bieden;
    2. een afdeling onderzoek die meldingen van mogelijke misstanden èn van benadeling van een klokkenluider kan onderzoeken en daarover openbaar kan rapporteren.
  4. Het huidige Adviespunt Klokkenluiders zal opgaan in het Huis voor Klokkenluiders.

Onveranderd blijft dat iemand die een vermoeden van een misstand heeft dit in beginsel eerst intern aan de orde moet stellen, nu dus via de interne meldprocedure. Pas als de interne melding is afgehandeld kan een klokkenluider een externe melding doen 'bij de instantie die daar het meest voor in aanmerking komt'. Dat kan b.v. een inspectie zijn, maar het kan dan ook bij het Huis voor Klokkenluiders.

Meer informatie is bij het Adviespunt Klokkenluiders te vinden.