Herziening SER Fusiegedragsregels

In de vorm van de SER Fusiegedragsregels heeft de SER regels opgesteld die bedrijven zouden moeten hanteren bij fusies. Deze regels (die o.a. gaan over informatieverstrekking en de noodzaak om met vakbonden te overleggen) werden voor het eerst in 1975 opgesteld en voor het laatst in 2000 herzien. De SER heeft nu begin 2014 geconstateerd dat er sindsdien veel in de Nederlandse wet- en regelgeving is veranderd terwijl daarnaast privatisering en toename van de marktwerking ook tot forse veranderingen hebben geleid. Daarom is er besloten om deze fusiegedragsregels tegen het licht te houden en zo nodig te herzien.

SER kroonlid prof. dr. Hans Schenk constateert b.v. dat de bepaling dat de regels niet voor de non-profit sectoren gelden niet meer vanzelfsprekend is nu b.v. in de kinderopvang grote op winst gerichte organisaties actief zijn. Denk b.v. maar aan Estro in de kinderopvang: dit commerciële bedrijf ging in 2014 failliet, waarna via een snelle procedure een doorstart plaats vond met het ontslag van 1000 werknemers als gevolg.

Meer over de fusiegedragsregels en de herziening daarvan is bij de SER te vinden.