Promotieonderzoek: Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht


Op vrijdag 30 augustus 2013 is Joost van Mierlo gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Zijn promotieonderzoek toont aan dat medezeggenschap werknemers in ondernemingsraden beter kan. Zoals we weten stelt de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de onderneming centraal. Echter de ondernemingsraad heeft naar de letter van de WOR geen adviesrecht over besluiten van een moedervennootschap die de gang van zaken binnen de onderneming direct beïnvloeden. Daarmee onttrekt het concernbeleid zich goeddeels aan het zicht van de ondernemingsraad. Het zijn deze onvolkomenheden in de WOR die van Mierlo heeft onderzocht. Verder doet de promovendus  op onderdelen suggesties voor aanpassing van de WOR. Lees meer.